Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode prevádzkovanom spoločnosťou DAVID sport Harrachov s.r.o. od 1.1. 2014.

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre nákup v internetovom obchode www.davidsport.sk a bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadi zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami aj zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa.

 

1.1 Vymedzenie pojmov

Informácie o uzatvorenej zmluve a zmluvných podmienkach

1.2 Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí v objednávkovom formulári. Predávajúci je povinný prostredníctvom niektorého prostriedku komunikácie na diaľku bezodkladne potvrdiť kupujúcemu jej obdržania. S ohľadom na to je kupujúci povinný v objednávke správne a úplne vyplniť údaj svojej emailovej adresy pre potvrdenie prijatia objednávky.

1.3 Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi vopred oboznámiť a uchovať si ich pre opakované zobrazenie. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou uzavretej zmluvy. Zmluva je uzatváraná v jazyku českom, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho alebo spotrebiteľa, možno zmluvu uzavrieť aj v inom pre strany zrozumiteľnom jazyku. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná v elektronickej podobe po dobu jedného roka za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Spotrebiteľ k nej má prístup na základe predchádzajúceho založenie účtu na internetovom obchode. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v našom internetovom obchode a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na internetových stránkach nášho internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.
 
Kupujúci sa stáva vlastníkom objednaného tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny. Nebezpečenstvo škody na tovare však na kupujúceho prechádza už jej prevzatím.

Dodacie a platobné podmienky

1.4 Spôsob platby:

a) Platba dobierkou na území Českej republiky.

b) Platba dobierkou mimo územia Českej republiky je možná len na Slovensko.

Pri spôsobe platby dobierkou hradí kupujúci cenu tovaru a poštovného prostredníctvom prepravcu pri prevzatí zásielky.

c) Platba prevodom na účet: po potvrdení objednávky dostane kupujúci email, v ktorom sú uvedené potrebné platobné údaje (číslo účtu, variabilný symbol a požadovaná čiastka). Po pripísaní peňazí na účet predávajúceho, je tovar odoslaný.

Všetky ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých produktoch. Vedľa ceny za tovar je kupujúci povinný hradiť cenu za poštovné.

CENA poštovného na území Českej republiky:

CENA poštovného na území Slovenské republiky je 15 euro

Cena poštovného do ostatných štátov sa riadi platným cenníkom Českej pošty.

1.5 Spôsob dopravy. Môžete si vybrať z nasledujúcich spôsobov dopravy :

Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar pri jeho dodaní na mieste, ktoré určil, v tejto súvislosti je kupujúci povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu pre doručenie objednaného tovaru. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. S celkovou cenou je kupujúci oboznámený vopred, a to ešte pred záväzným potvrdením a odoslaním objednávky.

 

Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielky vykonať kontrolu zásielky s cieľom zistiť, či je obal neporušený a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Ak zistí kupujúci, že je doručená zásielka poškodená, nie je povinný zásielku prevziať a spíše s prepravcom protokol o škode. Bezprostredne potom, oznámi kupujúci predávajúcemu, že pri preprave došlo k poškodeniu zásielky.

 

1.6. Cena a dodacia lehota

Všetky ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých produktoch. Vedľa ceny za tovar je kupujúci povinný hradiť cenu poštovné, (viď. Dodacie a platobné podmienky, Spôsob dopravy).

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien tovaru.

Ak sa jedná o tovar, ktorý je u dodávateľa dlhodobo nedostupné, upozorní predajcu kupujúceho na túto skutočnosť a dohovorí individuálne s kupujúcim prípadnú zmenu objednávky či odstúpenie od zmluvy. Ak už bola v tomto prípade objednávka zaplatená vopred, vráti predávajúci kupujúcemu na účet plnú sumu za objednávku, a to do 7 dní od odstúpenia kupujúceho či predávajúceho alebo uzatvorenie dohody o zrušení objednávky.

Dodacie lehoty sú uvedené jednotlivo u každého tovaru.

 

2. Právo odstúpiť od zmluvy

2.1 Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od uzatvorenej zmluvy v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa zmenila výrazným spôsobom cena tovaru. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho bude kupujúci neodkladne kontaktovaný. Ak už bolo za tovar zaplatené, budú kupujúcemu finančné prostriedky prevedené späť na jeho účet bez zbytočného odkladu, prípadne sa dá dohodnúť na inej forme vrátenia finančných prostriedkov. Pre prípad vrátenie finančných prostriedkov, odporúča predávajúci kupujúcemu uvádzať v objednávke číslo účtu (pre rýchlejší variant vrátenie peňazí). Ak kupujúci nemá bankový účet, peniaze mu budú vrátené poštovou poukážkou najneskôr do štyroch týždňov. K vrátenie peňazí na účet dôjde najneskôr do dvoch týždňov.

2.2 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo ním určenou osobou. Miestom pre odstúpenie od zmluvy je sídlo predávajúceho uvedené vyššie. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ o svojom odstúpení od zmluvy informovať predávajúceho formou jednostranného právneho rokovaní (napríklad listom zaslaným prostredníctvom poštovej zasilky alebo e-mailom). Pre odstúpenie môže spotrebiteľ použiť vzorový formulár umiestnený na našom internetovom obchode TU. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty. Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď mu došlo oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré od spotrebiteľa obdržal, okrem nákladov na dodanie Pre vrátenie platieb použije predávajúci rovnaký platobný prostriedok, ktorý použil spotrebiteľ pre pôvodnej transakcii, pokiaľ výslovne neurčil inak a nevzniknú ak mu tým ďalšie náklady. Platbu však predávajúci vráti až po obdržaní vráteného tovaru alebo ak preukáže spotrebiteľ, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr. Ak spotrebiteľ dostal tovar na základe zmluvy, je nutné, aby v prípade odstúpenia, tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od zmluvy, zaslal späť predávajúcemu na adresu jeho sídla. Lehota sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ odošle tovar späť pred stanovenými 14 dní. Spotrebiteľ nesie priame náklady spojené s vrátením tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru

2.3 V prípade odstúpenia spotrebiteľa, je spotrebiteľ povinný vrátiť všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal (Napr. Keď sa vracia tovar, ktorého súčasťou bola nejaká akcia, bonus, tak aj to je potreba vrátiť). Tovar má byť spotrebiteľom riadne zabalený pre prepravu, aby bolo chránené pred poškodením. Pri nesplnení uvedených podmienok, môže predávajúci voči spotrebiteľovi požadovať kompenzáciu ako náhradu škody, ktorá spočíva v znížení hodnoty vráteného tovaru, ako je uvedené v bode 2.2. Tým nie je v žiadnom prípade dotknutý nárok spotrebiteľa na bez sankčné odstúpenie od zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ, preto nie je možné zaslať tovar na dobierku.

2.4 Predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na zrušenie zmluvy, ak tovar ešte neodovzdalo na prepravu. Ak bol už tovar zaplatený vopred, vráti predávajúci kupujúcemu na účet plnú sumu za tovar, a to do 14 dní od uzatvorenia dohody o zrušení zmluvy.

3. Informácie o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti z vadného plnenia (reklamácie)

Tieto podmienky upravujúce zodpovednosť predávajúceho za vady predaného tovaru sa týkajú kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom. Riadi sa tak predovšetkým občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa. Vzťah kupujúceho (nespotřebitele) a predávajúceho zo zodpovednosti za vady sa riadi Občianskym zákonníkom.

3.1 Vady tovaru pri prevzatí

Kupujúci prezrie tovar pri jeho prevzatí a presvedčí sa o jeho vlastnostiach a množstvo.

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá vady. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí. Ak má tovar vady pri prevzatí, môže spotrebiteľ požadovať aj dodanie nové veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie nové veci, alebo výmenu súčasti má predávajúci aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť. Ak neodstúpi spotrebiteľ od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neuskutoční nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

3.2 Zákonná zodpovednosť za vady po prevzatí tovaru

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady (podať reklamáciu), ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak požiada o to kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade chybného plnenia.

Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo

a) na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci,

b)na odstránenie chyby opravou veci,

c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo

d) odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúcí žiadal opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámia kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak kupujúci nezvolí svoje právo včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Pri dodaní nové veci vráti kupujúci predávajúcemu na jeho náklady vec pôvodne dodanú.

Miestom pre uplatnenie reklamácie je sídlo predávajúceho uvedené vyššie.

O reklamácii spotrebiteľa rozhodne predávajúci ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu tovaru potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

Ak uplatní spotrebiteľ právo z vadného plnenia, potvrdí mi predávajúci, kedy právo uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania.

4. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje (najmä meno, priezvisko a adresa, telefónne a elektronický kontakt) kupujúcich sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Všetky údaje získané od kupujúcich, predávajúci užíva výhradne pre vnútornú potrebu internetového obchodu (za účelom úspešného splnenia zmluvy) a neposkytuje ich tretím osobám. Výnimku predstavujú externý dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktoré sú nutné pre bezproblémové doručenie tovaru, banka, ktorá sa podieľa na vybavenie objednávky. Kupujúci s týmito výnimkami výslovne súhlasí odoslaním objednávky. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta sú uchovávané a nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb. Kupujúci odoslaním objednávky poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov (meno, priezvisko, adresa) v databáze predávajúceho, a to aj po úspešnom splnení zmluvy za účelom prípadnej ponuky obchodu alebo služieb zo strany predávajúceho, a to až do doby, keď kupujúci písomne ​​vyjadrí nesúhlas s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

5. Záverečné ustanovenia

Účinnosť týchto obchodných podmienok nastáva dňom ich zverejnenia na internetovom obchode a sú v príslušnom znení záväznej pre všetky objednávky urobené týmto dňom, ako aj neskôr. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky. Nové znenie obchodných podmienok predávajúci zverejní na internetovom obchode, čím dôjde k zrušeniu platnosti predchádzajúcich obchodných podmienok.

 

Všeobecné obchodné podmienky pre používanie dobíjacích darčekových poukazov


1. Darčekové poukazy sa môžu uplatniť na všetkých našich predajniach a na e-shope
www.davidsport.cz. Podrobnosti a ďalšie nájdete na www.davidsport.cz/obchodni-
podminky.html.
2. Darčekové poukazy majú neobmedzenú platnosť. Vyplatenie hotovosti ani vrátenie
peňazí v prípade straty či poškodenia poukazu nie je možné.
3. Darčekový poukaz sa aktivuje spravidla do 24 hodín po zakúpení.
4. Pri uplatnení poukazu na našom e-shope je nutné uplatniť poukaz v celej jeho hodnote.
5. Pokiaľ budete vracať tovar z e-shopovej objednávky, u ktorého ste použili darčekový
poukaz, bude Vám vystaven nový poukaz. Vrácení peněz není možné.
6. Pokiaľ budete vracať tovar zakúpený na našich predajniach, peniaze Vám budú vrátené
späť na darčekový poukaz.
7. Darčekové poukazy nie je možné uplatniť na objednávku spätne. Poukazy nie je možné
vymeniť a nie je možné ich zablokovať.

Hľadať: ""

0 ks
Košík: 0,00
0 ks
Oblíbené